心得 | 论文 | 作文 | 风水 | 谜语 | 菜谱 | 组词 | 诗词 | 成语 | 注音 | 考试 | 日记 | 教学 | 课件 | 汉字 | 词语 | 解梦 | 草药 | 单词 | 格言 | 笑话 | 康熙字典

位置:学汉字网 >> 现代汉语同音字查询在线

同音字查询拼音字母表拼音转汉字,同音字转拼音,同音字查询最多的汉字笔顺,汉语拼音字库,同音字拼音结构,汉语拼音部首。

A

a ai an ang ao

B

ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C

ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D

da dai dan dang dao de deng di dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E

e en ei eng er

F

fa fan fang fei fen feng fou fu

G

ga gai gan gang gao ge gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun gun guo guo

H

ha hai han hang hanɡ hao he hei hen heng ho hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J

ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K

ka kai kan kang kao ke ken keng ki ko kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L

la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu lo long lou lu luan lue lun luo lv

M

ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N

na nai nan nang nao ne nei ni nian niang niao nie ning niu nong nou nu nuan nue nun nuo nv

O

o ou

P

pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q

qi qia qian qiang qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

R

ra ran ran rang rao re ren ri ro rong rou ru ruan rui run ruo

S

sa sai san sang sanɡ sao se seng sha shai shan shang shao she shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si so song sou su suan sui sun suo

T

ta tai tan tang tanɡ tao te tei teng ti tian tiao tie ting to tong tou tu tuan tui tun tuo

W

wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X

xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y

ya yan yang yanɡ yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Z

za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo
汉语同音字拼音字简介:本栏目提供汉字的同音字母和拼音字库,可以查看同音字拼音转汉字,也可以通过同音字转拼音,只要知道拼音就可以找到您需要的同音字汉语字库,在线学习拼音同音字网址:huazi.qcrx.cn/pinyinziku.html。